655538198

AVÍS LEGAL


1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara www.newaconsulting.com com un lloc web personal gestionat per Eva Teruel Redondo amb DNI 46648942 – C (en endavant, Newa Consulting ) amb domicili a Rubi.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (en endavant denominat com Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per dit usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular de la web pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present lloc web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

4. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. El titular de la web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: newa@newaconsulting.com

5. PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents a aquest, així com dels elements continguts en el mateix i en les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web ), llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular de la web o de tercers. En aquest sentit , el titular d’ aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines webs, estan protegits per la Llei El titular de la web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines webs i els serveis oferts en les mateixes. L’Usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest Web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular de la web. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular dels mateixos.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’ ús de la web

L’Usuari és l’ únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del Web, els seus socis , empreses del grup , col.laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la web basada en la utilització per l’Usuari del Web. Si és el cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu d’ aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del web

El titular de la web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la web. Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web. El titular de la web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web i les seves pàgines web poden conduir l’ usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

7. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del lloc web i les seves pàgines webs, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular de la web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin. El titular de la web incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades.

7.2. A través de xarxes socials

L’empresa titular del web S’entén per xarxa social aquells portals web orientats a fomentar la comunicació i relació entre els usuaris. ( per exemple Facebook, Twitter o Google, i pot afegir aquelles xarxes socials que l’empresa titular del web entengui del seu interès. ). Per això, per a aquells casos en què els usuaris facilitin la informació necessària per al registre mitjançant connexió a alguna xarxa social, se l’informa que aquesta informació serà tractada en funció de les especificacions determinades en l’apartat 7.1 del present avís, sent la finalitat del tractament de les dades el poder oferir a l’usuari els diferents serveis web posats a la seva disposició, així com fer-li arribar la informació d’ofertes i serveis que es creen del seu interès. Al seu torn, l’empresa titular de la web li informa que es reserva la potestat d’establir aquelles interaccions amb l’usuari que la pròpia xarxa social associada permeti , sempre relacionades amb les finalitats anteriorment establertes.

7.3. COOKIES

Aquest web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’ usuari i que ens permeten conèixer la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web, l’identificador encriptat de l’usuari, l’idioma per defecte i altres elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. La finalitat de la utilització d’aquesta informació és merament facilitar la navegació de l’ usuari pel mateix web, no fent cap altre ús de la mateixa. L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

7.4. confidencialitat

El titular de la web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

7.5. Consentiment exprés de l’usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, expressament s’adverteix que l’enviament de els formularis implicarà el consentiment exprés de l’usuari per al tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades.

7.6. Drets de l’usuari

Així mateix, s’informa a l’usuari del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, els quals podrà exercitar mitjançant comunicació remesa a la següent direcció, amb assumpte ” LOPD” : newa@newaconsulting.com . Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.

8. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del Web través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al titular del Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular de la web el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.

9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS < / strong >

El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment que accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL < / strong >

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la web.