655538198

Fiscalitat

Fiscalitat
T’ajudem amb la fiscalitat de la teva empresa:

  • Assessorament abans de l’inici de l’activitat econòmica empresarial o professional sobre la forma jurídica més adequada i les obligacions fiscals que comporta.
  • Declaració censal: alta, modificació i baixa.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques. (I.R.P.F.)
  • Impost sobre societats. (I.S.)
  • Impost sobre el valor afegit. (I.V.A.)
  • Altres obligacions fiscals. Retencions.
  • Declaracions informatives.

DECLARACIÓ CENSAL

Declaració censal, model 036 i 037

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Pagament fraccionat, model 130

Pagament fraccionat , model 131

Declaració anual de renda , model D-100

Declaració anual de renda , model 100

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Declaració-liquidació de l’Impost sobre Societats, model 200

Pagament fraccionat règim general, model 202

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Impost sobre el valor afegit, model 303

Declaració resum anual IVA, model 390

Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, model 349

RETENCIONS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball , activitats econòmiques , premis i determinades imputacions de renda, model 111

Resum anual de les retencions i ingressos a compte efectuats, model 190

Retencions per arrendament de béns immobles, modelo 115

Resum anual de les retencions per arrendament de béns immobles, model 180

DECLARACIONS INFORMATIVES

Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres registre, model 340

Declaració anual d’operacions amb tercers, model 347